Close

கனிமம் மற்றும் சுரங்கம்

கனிமம் மற்றும் சுரங்கம்

கனிம இருப்பு அறிக்கை

தேதி

தரவிறக்க இணைப்பு

சாதாரண கற்கள் 11/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
கிரவல் 11/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
க்ரானைட் 11/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
குவார்ட்ஸ் மற்றும் பெல்ட்ஸ்பர் 11/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)
ஆற்று படுகை மற்றும் மணல் 11/06/2019 பதிவிறக்கங்கள் (3 MB)