பவானிசாகர் அணை

பவானிசாகர் அணை வலதுபுற தோற்றம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை வலதுபுற தோற்றம்
பவானிசாகர் அணை இடதுபுற தோற்றம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை இடதுபுறம்
பவானிசாகர் அணை ஆற்று நீரோட்ட காட்சி.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை ஆற்று நீரோட்ட காட்சி
பவானிசாகர் அணை முன்புறம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை முன்புறம்
பவானிசாகர் அணை பூங்கா முழுமையான தோற்றம் .
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை பூங்கா முழுமையான தோற்றம்
பவானிசாகர் அணை பூங்கா நீரூற்று.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை பூங்கா நீரூற்று
பவானிசாகர் அணை பூங்கா பக்கவாட்டு தோற்றம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை பூங்கா பக்கவாட்டு தோற்றம்
பவானிசாகர் அணை பூங்கா முன்புறம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை பூங்கா முன்புறம்
பவானிசாகர் அணை PWD அலுவலகம்.
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை PWD அலுவலகம்
பவானிசாகர் அணை மதகு வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றம் .
படம் பார்க்க பவானிசாகர் அணை மதகு வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றம்